تعرفه ترجمه در ساناترجمه

ترجمه عمومی و تازه کار از 14 تا 19 تومن

ترجمه تخصصی از 22 تا 33 تومن

ترجمه ی برگزیده از 33 تا 50 تومن